INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

(c) 2017 NRC-Meerbridge

webmaster Hans Roelofs

Webmaster@nrc-meerbridge.nl

 

De bridgevereniging NRC Meerbridge is opgericht op 29 maart 2000.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond en functioneert binnen de regels en voorschriften zoals vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement.

 

Het motto van de vereniging is “inspanning door ontspanning en ontspanning door inspanning”. Prestatie is belangrijk, maar die moet worden bereikt in een vriendschappelijke en ontspannende sfeer.

 

De vereniging speelt in het gebouw De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp (tel. 023-5642993). De wedstrijden worden gespeeld op de donderdagavonden en vangen aan om 19.30 uur (men wordt geacht aanwezig te zijn om 19.15 uur) en de geplande eindtijd is 23.00 uur.

Omdat we recentelijk zijn overgaan naar alleen de donderdag als speelavond hebben we de competitie gesplitst in een A- en een B-competitie. Om de veertien dagen wordt de competitie A en de andere week competitie B gespeeld (competitie A is de oorspronkelijke donderdagavond; competitie B is de van woensdag overgekomen competitie). De reden van deze splitsing is dat niet alle leden op alle donderdagen willen/kunnen spelen.

 

Op een bridgeavond worden 24 spellen gespeeld, verdeeld over 6 tafels. Bij binnenkomst krijgt een bridgepaar een zgn. loopbriefje aangereikt. Hierop staat welk paarnummer men voor die avond heeft, aan welke tafels men welke spellen moeten spelen, op welke plaats men aan die tafel zit, en tegen welke tegenstander men aan die bewuste tafel speelt.

 

Indien een bridgespeler op een van de bridgeavonden niet aanwezig kan zijn moet hij/zij zich tijdig afmelden bij de wedstrijdleider. De afmelding moet gebeuren via een email (wl@nrc-meerbridge.nl) of (in noodgevallen) via de telefoon. Als men niet aanwezig kan zijn MOET men zich bij de wedstrijdleiders afmelden en wel voor 12 uur van de speeldag!

Door het gebrek aan voldoende wedstrijdleiders moeten de partners die wel willen bridgen zelf voor een invaller zorgen en dit doorgeven aan de wedstrijdleiders. Als er geen reactie komt wordt er van uitgegaan dat het hele bridgepaar niet zal verschijnen op de bewuste avond.

 

De vereniging beschikt over een computersysteem, waarbij meteen na beëindiging van een spel de gemaakte score wordt ingetoetst op een computerkastje. Aan het eind van de avond, zodra het laatste spel is afgesloten, is de einduitslag beschikbaar. Deze wordt medegedeeld aan de aanwezigen en per email doorgestuurd naar de deelnemers. In deze email staat ook aangegeven welke score men op ieder spel heeft behaald.

 

De deelnemende paren zijn afhankelijk van hun sterkte verdeeld in drie categorieën, A, B, of C. Normaliter wordt er thans, als gevolg van afmeldingen voor die bewuste avond, iedere avond gespeeld in twee “lijnen”: A en B. Het seizoen is verdeeld in drie periodes. Binnen zo’n periode worden 6 wedstrijdavonden gehouden, waarna er wordt berekend wat de gemiddelde score van een bridgepaar is en hoe deze score zich verhoudt tot anderen. Op grond hiervan vindt er dan promotie of degradatie plaats. Het paar dat aan het eind van het seizoen de beste score over de drie periodes heeft gehaald wordt uitgeroepen tot kampioen. We hebben dus 2 kampioenen: een voor de donderdag-A en een voor de donderdag-B.

Alle zaken betreffende dit onderwerp zijn formeel geregeld in het Wedstrijdreglement.

 

Op de Algemene Ledenvergadering legt het Bestuur verantwoording af voor datgene wat het voorbije jaar is gedaan, en wordt vooruitgekeken naar het komende jaar. In zo’n vergadering wordt o.m. de contributie vastgesteld. Uit de contributie worden de kosten bestreden van de speelavonden (de belangrijkste kostenpost hier is de huur van De Amazone), het lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond, en de kosten die de vereniging moet maken voor een doelmatig functioneren van de vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

Momenteel bedraagt de contributie voor de leden die enkel op de donderdag-A of enkel op de donderdag-B spelen € 55 per jaar. Voor de leden die op alle donderdagen spelen is de contributie € 70. Voor dubbelleden (leden die ook lid zijn van een andere bridgevereniging) gelden aangepaste bedragen omdat de afdracht voor hen aan de Bond lager is.

De Ledenvergadering duurt ongeveer een uur, waarna er nog enkele bridge-uurtjes in feestelijk en gezellig samenzijn volgen (de Openingsdrive).

 

De vereniging was in het rijke bezit van één Erelid, Hans Munichman, doch die is in oktober 2016 overleden. We hebben twee Leden van Verdienste, Hans Roelofs en Albert Boon. Deze personen zijn in het verleden van onschatbare waarde geweest voor de oprichting, het organiseren en het voorbestaan van de bridgevereniging, en dragen heden ten dage nog steeds belangrijke en onmisbare steentjes bij aan het doelmatig functioneren.

 

Het Bestuur bestaat momenteel uit 3 personen:

 

Voorzitter: vacature emailadres: voorzitter@nrc-meerbridge.nl

Secretaris: Albert Boon emailadres: secretaris@nrc-meerbridge.nl

Penningmeester: Frans van Kuijk emailadres: penningmeester@nrc-meerbridge.nl

Wedstrijdzaken: Carla Meekel emailadres: wl@nrc-meerbridge.nl

Lief en Leed: Emmy Hubert emailadres: liefenleed@nrc-meerbridge.nl

 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door Frans van Kuijk.

Het Bestuur laat zich bijstaan door een aantal commissies. Zo zijn er:

 

De Wedstrijdcommissie: deze regelt het wedstrijdgebeuren binnen de vereniging. Er zijn een aantal wedstrijdleiders die bij toerbeurt de organisatie rondom de bridgeavonden verzorgen.

De leden zijn Hans Roelofs, Henk Folles, Carla Meekel en Corien Schultze Kool.

Emailadres: wl@nrc-meerbridge.nl

 

De Feestcommissie bestaat formeel niet meer maar de dames die voorheen lid hiervan waren regelen nog steeds de feestelijke drives zoals daar zijn de Kerstdrive en de Slotdrive. De Kerstdrive wordt gespeeld op de voorlaatste zaterdag voor Kerstmis en de Slotdrive na de laatste reguliere wedstrijdavond.

 

De Commissie Lief en Leed: deze commissie houdt contact met leden die vanwege bijzondere omstandigheden al dan niet tijdelijk afwezig moeten zijn.

De leden zijn vacature en Emmy Hubert.

Emailadres: liefenleed@nrc-meerbridge.nl

 

De Redactiecommissie van de Alert: de Alert is het clubblad dat 4 maal per jaar verschijnt en waarin mededelingen worden gedaan die voor de leden van belang of interessant zijn.

Emailadres: Alert@nrc-meerbridge.nl

 

Binnen de vereniging zijn vier gediplomeerde bridgearbiters. Bij discussiepunten tijdens een drive zorgen zij voor de oplossing om zeker te stellen dat e.e.a. sportief en volgens de juiste regels verloopt.

 

Wanneer de vereniging plannen oppakt om een beginners-bridgecursus te organiseren wordt Hans Roelofs gevraagd om deze te organiseren en te geven. Het doel van zo’n cursus is uiteraard om deelnemers kennis en inzicht bij te brengen in het bridgespel, maar ook om daaruit nieuwe leden te kunnen werven voor de vereniging.

Emailadres: cursus@nrc-meerbridge.nl

 

De Kascontrolecommissie beschouwt en beoordeelt de financiële vastlegging en rapportage, en brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Normaliter wordt op grond van deze rapportage het Bestuur decharge verleent voor het financiële beleid van het voorbije verenigingsjaar.

 

De Bestuursleden zijn per email bereikbaar. Hun adressen zijn hierboven reeds weergegeven. Op het adres wl@nrc-meerbridge.nl zijn alle wedstrijdleiders bereikbaar.

Voorts is er nog een speciaal emailaccount voor het clubblad, Alert@nrc-meerbridge.nl, en voor de bridgecursussen, cursus@nrc-meerbridge.nl, speciale emailaccounts beschikbaar zijn.

 

De webmasters zijn Hans Roelofs en de secretaris.

Zij zijn ook de webmasters van de verenigingsinformatie bij de Nederlandse Bridge Bond en van de eigen website: http://www.nrc-meerbridge.nl.